Nyheter 2008


Publisert:  03.10.08
3.10.08 Klubbhuset

Idrettslaget er nå i full gang med å få på plass klubbhuset på Skutemobanen. Brakken som vi fikk fra Begna Bruk er nå transportert og plassert på den nye tomten. Arbeidet med å innrede og få klubbhuset i  stand er nå under planlegging. Dette arbeidet vil først starte opp til våren.




3.10.08  Ishockybanen

Som kjent har vi nå opparbeidet ny tomt for fast plassering av ishockyvantet. Det gjenstår litt finpussing av selve grunnflaten, men vi har som målsetting at banen skal være klar til vintersesongen starter.

I og med at banen nå vil få fast plass vil  det også være mulig å bruke banen som ballbinge til sommeren. Nærmere informasjon om dette kommer  senere.

3.10.08 Ballbinge

I tillegg til  tilbud om ballbinge på Skutemobanen har idrettslaget planer om ballbinge ved skolen. Ballbingen er et samarbeidsprosjekt  mellom idrettslaget og skolen. Prosjektet er tatt med i kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet og Friluftsliv
for perioden 2008-2011. Vårt prosjekt er prioritert til 2011. Så allerede tidlig i 2010 må vi begynne å jobbe med søknaden.

Mange har henvendt seg til idrettslaget med spørsmål om hvorfor ikke framskynde prosjektet. Som svar på dette, er forklaringen kort og greit, de sentrale tilskuddene må fordeles jevnt utover i planperioden.

Potten som blir tildelt for hvert år til ballbinge er ca 1,2 mill for alle Valdreskommunene og dette betyr 2-3 prosjektet blir innvilget for hvert år. En ballbinge vil komme på ca kr 600.000,- Det er mange på tur og vi er blitt prioritert til 2011.

5.11.08 Ishockybanen

Ishockeybanen er nå klar for vinterene bruk. Vantet er satt opp på den nye tomten  og nå venter vi bare på kuldegrader for å lagt isdekke. Det som gjenstår av arbeider på banen er montering av nett i hver sving, samt lyskastere, men dette vil bli tatt etter hvert.
Per Ivar Nybakke har vært drivkraften i arbeidet med å få hockybanen klar til vinteren og han vil også være kontaktperson videre når det gjelder legging av is, aktiviteter m.m.




25.11.08 Ballbinge ved Begnadalen skole

Idrettslaget i samarbeid med FAU er nå godt igang med å planlegge og søke om støtte for oppføring av ballbinge ved Begnadalen skole. I følge planen har vi tenkt å plassere Ballbingen ved siden av skatebordrampa og nedover gressplen mot skoleplassen.

Firmaet Scansis fra Askim hjelper oss med søknaden og vil være leverandør av selve Ballbingen som består av:

Scannsis Løkke i Aleminium og Polyplank modell 2008. Banen vil bli på 28 x 16 meter, inklusive 4 stk lysmaster., se bilde av modell:



I samarbeid med FAU og Scansis vil det bli utarbeidet følgende:

- Spillemiddelsøknad
- Kostnadsoverslag
- Utarbeide fremdriftsplan vedr grunnarbeider
- Dugnadsveileder vedrørende grunnarbeider.
- Montør/arbeidsleder ved montering av anlegget
- Vedlikeholdsplan/instruks.

Spillemiddelsøknaden vil bli levert kommunen så snart som mulig for å få avklart tomtespørsmål m.m.

Ballbingeprosjektet er nedfelt i kommunedelplan for 2011, men vil søke å fremskynde prosjektet for gjennomføring i 2009/2010.

Vi kommer tilbake med mer info etter hvert..

Rs

02.12.08 Skisamarbeid mellom idrettslagene i kommunen

Les mer om saken her...


Mere nyheter kommer etter hvert.....



Nettsideansvar:  Reidar Schlytter