B


Publisert:  19.03.24  


Referat

fra bygdemøte 18.03.24 kl 19.00 i Begnadalen Samfunnshus.

Til stede: 90 sambygdinger + ordfører, varaordfører og sentrale politikere fra arbeiderpartiet og senterpartiet.

Som møteleder ble valgt Reidar Schlytter

Som referent ble valgt: Styret i bygdeutvalget/møteleder

Bakgrunn for møte er den senere utviklingen i skolesaken blant annet med øyeblikkelig stenging av skolen, inkl barnehagen, SFO og Samfunnshuset.  Kommunens handling ved å stenge skolen og tilstøtende lokaler, er kommet med bakgrunn i bekymringsmeldinger fra ansatte, Utdanningsforbundet samt rapporter/undersøkelser (tilsyn) som er bestilt av kommunen bl.a: Medico dinHMS, Valdres brann og redning, eksternt firma SOS Brannconsult. Mye i disse rapporten inneholder funn som krever tiltak for å kunne drifte skolen videre. Rapportene sier ingenting om eller anbefaling at skolen skal stenges-

Det har vært et voldsomt medieoppstyr med detaljer om dårlig stell, og oppfølgingen av skolen. Mye av detaljene som er beskrevet stemmer ikke med virkeligheten og møtet ga klart utrykk for at her har administrasjon overreagert voldsomt og tatt beslutninger basert på feilaktige opplysninger.

Bygda Begnadalen reagerer voldsomt på kommunedirektørens avgjørelse å stenge skolebygget, barnehagen og samfunnshuset inkl møterommet til bygda (peisestua) uten å forhånds drøfte dette med politikerne og berørte parter.

Er årsaken at det nå er ansatt en del nye medarbeidere i administrasjon som ikke kjenner de lokale forholdene ?

Flere innlegg på møtet ga også klare tilbakemeldinger på at nå har bygda Begnadalen fått nok av negative signaler,  om at kommunale tjenester flyttes eller legges ned i Begnadalen. 

Gjennom mange år har begnadølingene oppfylt sine forpliktelser og støttet opp om de vedtak som er fattet m.ht. Skole og andre kommunale tjenester, og det kom også klart fram at administrasjon har vært lite flinke til å besvare henvendelser fra enkeltpersoner som har tatt opp saker som berører bygda. Dette er stekt beklagelig, og håper at politikerne tar dette opp slik at vi kan få en bedre dialog med administrasjon framover. Det står ikke bare om framtida til bygda Begnadalen, men for hele kommunen. Det er i dette område kommune har sitt industriområdet med distriktas største arbeidsplass Begna Bruk, samt flere andre bedrifter.

Vi er også godt kjent med at Innlandet fylkeskommune har startet et nytt prosjekt Innlandetporteføljen hvor industriområdet ved Begna Bruk blir et satsningsområde for grønn næringsutvikling. Dette betyr en ny industriell aktør med mange nye arbeidsplasser.

Da er det bekymringsfullt at kommunen har som strategi å legge ned alle kommunale tjenester i Begnadalen. Som det ble uttalt på møtet, det er nesten ikke til å tro at dette skjer.

Bygdemøte ber innstendig om at politikerne sammen med administrasjon endre holdning,  og sørger for positiv utvikling. Her må kommunene vise sitt ansvar og følge opp med en rekke tiltak som stimulerer til at det blir  attraktivt å flytte til Sør-Aurdal,  markedsfører billige hustomter, gode kommunale tjenester som barnehage SFO og et rikt kulturliv inkl idrettslag, skytterlag og ikke minst vakker natur med gode turmuligheter osv.

Det ble derfor på slutten av møte reist spørsmål om å arrangere et nytt Bygdemøte for å drøfte spesielt tiltak for markedsføring av yttre del av Sør-Aurdal. Bygdeutvalget vil jobbe med denne saken videre,  og evt komme tilbake med opplegg på et bygdemøte.

 

Til slutt vedtok bygdemøte følgende resolusjon/konklusjon i saken:

 

Bygdemøte tar sterk avstand fra kommunaldirektørens handlemåte  i denne saken.

Bygdmøte ber derfor om følgende:

1.    Kommunen må utbedrer feil slik at lokalene til barnehagen og  SFO klargjøres snarlig bruk. I tillegg Samfunnshuset inkl 2 etg og Peisestua som er bygdas møterom.

2.    Framskaffe oversikt over feil og mangler ved skolebygget med evt kostnadskalkyle og hvor mye dette vil koste sammenlignet med hva kommunen må ut med for å anskaffe en midlertidig brakeløsning.

3.    Bygdemøtet forutsetter at saken blir behandlet politisk og gir tilbakemelding  til Begnadalen Bygdeutvalg inne rimelig tid, med eventuell tidsplan for oppfølging av saken.

 

Møte hevet kl 21.20

Reidar Schlytter (møteleder)

 

 

Foto: Kristian StrømmenNettsideansvar:  Reidar Schlytter