B


Publisert:  01.01.19  


Årsmøte Begnadalen skytterlag

Publisert av Reidar Schlytter 18.02.24

Årsmøte til skytterlaget ble avviklet søndag 18. februar 2024 kl 13.00 i kantina på Begna bruk. Det var 17 medlemmer til stede under årsmøtet som behandlet ordinære årsmøtesaker som:
- årsmeldinger
- regnskap
- innkomne saker
- medlemskontingent
- valg.
- orienteringer
- handlingsplan

Ordinære årsmøtesaker ble enstemmig vedtatt. Medlemskontingent vil øke noe fra 2025 med bakgrunn i økte kostnader i  forbindelse med flommen. Endelig avklaring på dette kommer senere.

Orieintering om forsikring og gjennomoppbygging av banene med forslag til vedtak om nytt klubbhus ble grunndig gjennomgått av Ståle.

Det har vært mye arbeid med å kartlegge kostnader og skader på bygg og baner etter flommen. Dette er gjort i samrabeid med forsikringsselskapet. Det foreligger flere alternativer til løsninger, men styret fremmet følgende forslag til behandling på årsmøtet ved å bygge nytt klubbhus og stamplass i samme bygg. Utvidet tomt er avklart med grunneier.

Med bagrunn i nevnte foreslo styret følgende forslag til vedtak i saken:

"Styret går inn for ny bane 15 meter i samme bygg jf. forslag fra DFS."

Vedtak:
Enstemmig godkjent av årsmøtet.

Valg:

Styreleder
Per Reidar Kolsrud

Kasserer
Ståle Gulsrud

Sekretær
Terje Viken

Styremedlem
Simen Strandbråten

Styremedlem
Stein Gulsrud
Styret inkl leder ble enstemmig gjennvalgt på årsmøte.


Fra venstre: Stein, Simen, Per Reidar, Terje og Ståle

Jægergruppe ble også valgt på årsmøte
(navn på disse blir lagt inn senere)

Handlingsplan:
- generelt vedlikehold
- jobbe med våpen og ammonisjonsrom
- laserutstyr (spesielt til ungdommen)
- videre planlegging med klubbhus og
  bane sammen med DFS
- samlagsstevne 3. mars 2024Foto: Reidar Schlytter