B

Publisert:  25.11.20  
Opposisjonens forslag til budsjett

Av Trine Adde Hansebakken 25.11.2020.

Forslaget ble fremmet på møte i Formannskapet 24.11.20

Opposisjonens budsjettforslag er bygd opp på grunnlag av den politiske retningslinjen vi ønsker for perioden. Det er viktig for kommunen å bygge opp et næringsliv som vil sikre varige arbeidsplasser og dermed også stabile inntekter, dette vil komme kommuneøkonomien til gode ved å opprettholde, og kanskje øke de frie inntektene kommunen vil få til disposisjon.

Skal vi i fremtiden ha stabil økonomi og muligheter til å gjøre de investeringer vi ønsker, samt forbedre de tjenester vi ønsker å satse på, er det viktig å holde trykket oppe på flere område. Deriblant næringsutvikling ved Begna industriområde, ivareta de som ønsker å utvikle hytte- og boligområder, opprettholde et levende landbruk og fortsette sentrumsutvikling i bygdene våre.

Dette må satses på i hele kommunen, og i den sammenheng så ser vi på det å opprettholde dagens skolestruktur, som et viktig fundament, for å legge til rette for innbyggere og for å gjøre det lettere for bedrifter å rekruttere nye ansatte. Vi må sørge for at vi gjør det lett å velge Sør-Aurdal som bosted og ikke legge opp til en skolestruktur som resulterer i at de som ønsker å etablere seg, velger å gjøre dette i nabokommunene.

Forklaring til våre forslag;

Bagn skule: Elever fra Begnadalen skole overføres til Bagn skule:

 Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med kostnadsøkning på 1 698 000 kr.

Vi trekker dette tilbake med overføring til budsjett for Begnadalen skole.

 SAUS: Ungdomstrinnet ved HEBU overføres til SAUS: 

Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med kostnadsøkning på 398 000 kr.

Vi trekker dette tilbake til budsjett for HEBU.

Begnadalen skole: Elever fra Begnadalen skole overføres til Bagn skule:

Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med innsparing på 1 759 000 kr.

Vi fører tilbake 1 698 000 kr fra foreslått budsjett Bagn skule og øker med 61 000 kr slik at Begnadalen skole opprettholder budsjett i henhold til tidligere budsjettforslag.

Begnadalen Barnehage: Barn i Begnadalen får tilbud om plass i Hedalen naturbarnehage eller Reinli barnehage:

 Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med innsparing på 948 000 kr.

Vi fører tilbake 336 000 kr fra foreslått budsjett Hedalen naturbarnehage og 336 000 kr fra budsjett Reinli barnehage og øker med 276 000 kr, slik at Begnadalen barnehage opprettholder budsjett i forhold til tidligere budsjettforslag .

 Hedalen naturbarnehage: Barn i Begnadalen barnehage får tilbud om plass i Hedalen Naturbarnehage eller Reinli Barnehage:                                                                                                                                      
Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med kostnadsøkning på 336 000 kr.

Vi trekker dette tilbake med overføring til budsjett for Begnadalen barnehage.

Reinli barnehage: Barn i Begnadalen barnehage får tilbud om plass i Hedalen naturbarnehage eller Reinli barnehage:

 Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med kostnadsøkning på 336 000 kr.

Vi trekker dette tilbake med overføring til budsjett for Begnadalen barnehage.

 Hedalen barne- og ungdomsskole: Ungdomstrinnet ved HEBU overføres til SAUS:

Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med innsparing på 719 000 kr.

Vi fører tilbake 398 000 kr fra foreslått budsjett SAUS og øker med 321 000 kr slik at HEBU opprettholder budsjett i forhold til tidligere budsjettforslag. 

 Ved å trekke tilbake disse nye tiltakene foreslått fra kommunedirektøren vil vi få et merforbruk på 658 000 kr. Merkostnader ved å flytte elevene slik kommunedirektøren foreslår, finner ikke vi tallene for. Dette vil påvirke summen til et mindre merforbruk.

Lokaler:

Nedlegging av Begnadalen skole sommer 2021:

 Kommunedirektøren foreslår dette som nytt tiltak med innsparing på 430 000 kr.

Vi ønsker å opprettholde Begnadalen skole og kan dermed ikke avhendige bygget. 430 000 kr føres tilbake til budsjettet for lokaler – Begnadalen skole.

 Opposisjonens budsjettforslag vil dermed medføre en merkostnad pålydende 1 088 000 kr.

 Det er da ikke tatt med det som kan trekkes fra som merkostnad ved å flytte elevene slik kommunedirektøren foreslår. (Noe som vil gi en mindre merkostnad)

 Opposisjonen ønsker å dekke merforbruket ved bruk av disposisjonsfond. Med tanke på at vi etter et overskudd i 2019 har overført ca. 4 700 000 til disposisjonsfond, er ikke dette dramatisk.

For å styrke skole og barnehage ønsker vi i tillegg å foreslå å gi oppvekst og kultur 1 000 000 kr til å styrke der det trengs mest. Dette dekkes også av disposisjonsfondet på lik linje med bevilgningen vi gjorde til næringslivet ved behandling av disponering av overskudd regnskap 2019.

 Det er i et forslag fra regjeringsgruppa å bevilge ekstra tilskudd i 2021 fra staten for å opprettholde gode tjenester lokalt. Dette utgjør for Sør-Aurdal kommune 2 399 000 kr.

Blir dette vedtatt i statsbudsjettet, vil vårt forslag gi et overskudd/mindreforbruk pålydende 1 311 000 kr.

 

Opposisjonsgruppa: AP, FRP og TPNettsideansvar:  Reidar Schlytter