B


Publisert:  27.11.20  


Uttalelse fra FAU Begnadalen barnehage til Rådmann, Leder for Oppvekst og kultur og Kommunestyret.

Av FAU ved Begnadalen barnehage

Ikke nok med at skolen i bygda vår igjen er nedleggingstrua, nå er også barnehagen vår det. Vi registrerer at sparekniven denne gangen skal ramme de aller yngste barna i kommunen vår. Stram kommuneøkonomi vil gå hardt utover Begnadalen, hvor tjenestetilbudet i sin helhet er tenkt fjernet.

Vi er en langstrakt kommune, så det å ikke ha en barnehage i bygda å levere barna våre til, vil gjøre det mer tungvint for oss foreldre i hverdagen. I beste fall, om man bor midt i bygda vel og merke, vil nedleggelse av barnehagen medføre minimum 30 minutter lengre reisevei både morgen og ettermiddag til og fra jobb/barnehage.

Dersom det primære tjenestetilbudet i form av barnehage fjernes fra Begnadalen, vil med andre ord foreldre få 60 minutter lengre kjøring per dag. Ikke særlig økonomisk, ikke særlig miljøvennlig og tidsøkonomisk særdeles ugunstig, for noen helt uoverkommelig. For barna vil det medføre lengre dager i barnehagen, og dermed lengre tid vekk i fra hjemmet.

Hvorfor er det så viktig at det er barnehage i Begnadalen? Her kommer noen punkter vi mener bør tas med i vurderingen:

  • Det blir mye mer utfordrende å levere og hente barnet/barna i barnehagen for foreldre.  Dette kan få negative konsekvenser for arbeidsplassene til foreldrene, som må ha mer tilpasset arbeidstid, ved at de kommer seinere og evt. må slutte tidligere for å rekke barnehagen.
  • Barnehagebarn har ofte lange dager i barnehagen, gjerne lengre enn arbeidsdagene til foreldrene. Dette kan medføre mindre fritid og mindre tid til nære relasjoner.
  • For Bo-lyst prosjektet i kommunen vil det være vesentlig for de som evt. ønsker å etablere seg i Begnadalen at det er en barnehage her.
  • Aktivitet ved industriområde ved Begna Bruk - at det etableres nye bedrifter, som skaper arbeidsplasser, som igjen kan føre til økt tilflytting/bosetting.
  • Barna får tilhørighet og forankring til bygda de bor i.
  • Barnehagen har tilgang på et fantastisk uteområde, som innbyr til allsidige opplevelser og bevegelse i naturen.
I FNs barnekonvensjon (artikkel 3) står det at barnets beste er et rettslig prinsipp og et grunnleggende hensyn som skal sikre at barns interesser vektlegges i spørsmål som har betydning for barn.

Som foreldre opplever vi at kvaliteten på tilbudet i Begnadalen barnehage gjennom mange år har vært og er svært solid.

Barnehagen har trygge, omsorgsfulle og kompetente ansatte som ivaretar våre barn på beste måte, og sørger for at innholdet i barnehagehverdagen er variert, inkluderende og preget av fysisk aktivitet, kreativitet, læring og lek.

Til tross for små grupper og få barn har barnehagen vist en unik evne til å tilpasse barnehagehverdagen til det enkelte barn, og sørget for et samspill på tvers av alder som fungerer svært godt.

Vi kan på bakgrunn av dette ikke se at nedleggelse av Begnadalen barnehage er forankret i prinsippet om å hensynta barnets beste, men er et uforbeholdent spørsmål om økonomiske hensyn.

Som foreldre kan vi ikke slutte oss til å skulle la de yngste og mest sårbare barna bære denne kostnaden.


FAU Begnadalen barnehageNettsideansvar:  Reidar Schlytter