B

Leserinnlegg


Publisert:  13.12.20  
Budsjett og skoler


Av Hans Allergoth, leder Begnadalen bygdeutvalg

Det har vært mye innlegg og stort engasjement for og imot nedleggelsen av skolene Begnadalen barneskole og Hedalen ungdomsskole i aviser og nettsteder. Det har vært spennende å følge prosessen og lese alles innlegg. Min favoritt er helt klart Kjell Nybakke sin. Mange føler som han her i bygda vet jeg, og det var tøft av han å si det han sa.

De fleste av kommunestyre representantene har også, hver for seg eller sammen, uttalt seg i saken. At det er 10 fra kommunestyret som kommer med forslag til og gir flertall til at eksiterende skolenestruktur skal bestå i denne perioden er også spennende.

Til info vil jeg nevne at bygdeutvalget har fått svar på fra Kommunedirektøren. Han sier bl.a. «Til orientering kan det opplyses om at lover og regler vedrørende budsjettprosess, og fremleggelse av administrasjonens forslag er gjort i henhold til lover og regler.» At en kommune følger lover og regler må vi regne med. Og til de fleste spørsmålene jeg sendte på vegne av bygdeutvalget kan vi selv gi svar som kan være noenlunde tilfredsstillende.

Likevel sitter jeg igjen med hvert fall to spørsmål. Om man er for eller mot nedleggelse, mener jeg disse er relevante spørsmål.

1 – Dersom en eller flere av de ti skulle snu, den 17 desember, og stemme for nedleggelse av skole. Hvordan tenker administrasjonen da at prosessen frem til skolestart 2021 skal bli gjennomført på en god måte for barna?
Det var laget et forslag til dette i fjor som jeg finner lite gjennomførbart i dagens situasjon med pandemien.
 
2 – Hvor er barnas rettigheter opp i dette?
Barnekonvensjonens artikkel 12 sier
:
«1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»

«2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.»

Ingen barn har blitt spurt, eller fått invitasjon til å uttale seg!
Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven som igjen har status som norsk lov.

Bryter Sør Aurdal kommune en norsk lov i skole prosessen ved ikke å ha involvert barna det gjelder?

Mvh Hans Allergoth
Nettsideansvar:  Reidar Schlytter