BPublisert:  21.06.20  

I An­de­by har dei on­kel Skrue – i Sør-Aurdal tan­te Skrue

 
Hengekøye: Ordførar Marit Hougsrud overrekte blomster og hengekøye til avtroppande økonomisjef Karin Stegarud - ein present som tydeleg vis vart teken svært vel imot. Foto: Bjørn Karsrud

Avisa Valdres  av Bjørn Karsrud Publisert:19. juni 2020

Det er mykje hu­mor og godt hu­mør i Sør-Aurdal kom­mu­ne­sty­re – også når folk går av. Tors­dag vart øko­no­mi­sjef Ka­rin Ste­ga­rud tak­ka av un­der kom­mu­ne­sty­re­mø­tet.

Sør-Aurdal: – Du blir om­talt som tan­te Skrue, for det er jo du som pas­sar på pen­ga­ne vår. Og du har stål­kon­troll, det har det stått om i avi­sa, sa Ma­rit Hougs­rud som kun­ne for­sik­re at det stem­mer.

– Du kan for­kla­re kvar einaste lin­je i rek­ne­skap og bud­sjett. Spør vi om noko, får vi all­tid svar. Eg har ik­kje opplevd at du er sett fast. Du har hatt god kon­troll på rek­ne­skap og bud­sjett. Det har vore din jobb å pas­se på pen­ga­ne. Men det var også godt å høy­re at du her om da­gen innrømte over­for meg at bru­ker vi ik­kje pen­gar, så blir det heller ik­kje ut­vik­ling. Du har ik­kje berre god kon­troll på pen­ga­ne, du har også vore ein om­sorgs­full per­son, sa Hougs­rud, som over­rek­te Ste­ga­rud bloms­ter og hen­ge­køye i av­skjeds­gå­ve.

– Tu­sen takk. Eg blir vel­dig rørt og vel­dig glad over å høy­re slike ord. Men som eg har sagt, det­te har ik­kje vore ein einkvinnesjobb. Eg har klart job­ben tak­ka vera dei gode fol­ka og det gode ar­beids­mil­j­øet rundt meg, sa Ste­ga­rud, som også var glad for den til­li­ten politikarane har gitt ad­mi­nist­ra­sjo­nen.

Ste­ga­rud blir pen­sjo­nist og slut­tar i job­ben i september, men før det skal ho også av­vik­le som­mar­fe­rie. Det­te var hennar sis­te kom­mu­ne­sty­re­mø­te.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter