B


Publisert:  30.11.20  

Eva Ma­rie har mellom 500 og 600 nisser: – Kjem folk med and­re ga­ver enn nis­ser, da blir je rett og slett sur

 

Nisser: Eva Marie Møller begynte å samle nisser for noen år siden. Foto: Privat

 Klipp fra avisa Valdres av Bjørn Karsrud

God dag, Eva Ma­rie, vi har fått et tips om at du har mel­lom 500 og 600 nis­ser.


Beg­na­da­len: – Ja, takk. Nå sitt je midt oppi dom. Je tek dom fram til 1. de­sem­ber hår enes­te jul, sier den op­pe­gå­en­de og kve­ke beg­na­dø­len med etternavnet Møller. Den 13. ok­to­ber fyl­te ho 89 år. Det­te er ei dame som det er skik­ke­lig hyg­ge­lig å tala med, på gammaldags fast­te­le­fon.

 

Fylt: Hele huset er fylt med nisser. Foto: Privat

Nis­ser i fødselsdagspresent

Eva Ma­rie for­tel­ler at hun har samla på nis­ser i noen nå, men ikke vel­dig man­ge år.

– Jeg kjø­per ikke nis­ser sjøl, men jeg har gebursdag ikke så len­ge før jul, og da øns­ker jeg meg nis­ser i gjebursgave. Jeg kjø­per ikke nis­ser sjøl. Kjem folk med and­re ga­ver enn nis­ser, da blir je rett og slett sur, sier Eva Ma­rie.

 

Snille: Alle nisser er ifølge Eva Merie Møller snille nisser. Foto: Privat

Det tek litt tid å få så man­ge nis­ser på plass, men søn­dag kun­ne ho for­tel­le at alle nis­se­ne nå er på plass, alle sam­men inne, med unn­tak av en stor nis­se som står ute sam­men med et ju­le­tre. Alle nis­ser skal til van­lig være på plass til 1. de­sem­ber.

Ko­se­lig med nis­ser

– Trur du på nis­sen?

– Ja, det er klart at når jeg har så man­ge nis­ser rundt meg, så må jeg jo tru på dom, sei­er Eva Ma­rie.

– Men hvor­for i all ver­den sam­ler du på så man­ge nis­ser?

– Nei, jeg be­gyn­te å sam­le. Og så ble det fle­re og fle­re. Det er jo vel­dig ko­se­lig med nis­ser da.

In­gen nis­ser un­der kri­gen

– Du er født i 1931. Had­de du nis­ser som små­jen­te på 30-tal­let?

– Nei, og vi had­de in­gen nis­ser un­der kri­gen. Vi had­de bare ju­le­tre med litt pynt som vi laga sjølve. Un­der kri­gen had­de vi svar­te blen­dings­gar­di­ner, og det var mørkt og trist. Men da kri­gen var slutt, kom nis­sen fram att. Da vart det skik­ke­lig nisseliv.

 

Tett i tett: Melleom 500 og 600 nisser har plass i huset. Foto: Privat

– Er alle nis­ser snil­le?

– Ja, alle nis­ser er snil­le og bli­de. Men jeg li­ker ikke nis­ser med munn­bind. Det er nok med alle fol­ka som lø­per rundt med munn­bind rundt kjef­ten nå for tida, sier Eva Ma­rie, som har holdt seg unna ko­ro­na­en for­di hun er for­sik­tig og stort sett hol­der seg inn­om­hus.

Eva Ma­rie Møller er ekte beg­na­døl. Men hun har også bodd uten­bygds i fle­re år, fem år på Høybråten og 18–19 år i Hunn­da­len ved Gjøvik.

Rib­be, ris­krem og Vallersen

– Jeg flytta til­ba­ke til Beg­na­da­len på 60-tal­let, og her tri­ves jeg godt. Det er rart med det, det er kjekt å bo der en er bar­ne­født, sier Eva Ma­rie, som har en sønn på Rau­foss og dat­ter og bar­ne­barn på Hø­ne­foss.

– Og jula, hvor­dan skal den fei­res?

– Det blir stil­le og ro­lig ju­le­fei­ring, med rib­be og sur­kål og ris­krem el­ler mol­te­krem på jul­af­ten, sier 89-år­in­gen, som føl­ger med i tida med å høre på ra­dio og lese «Vallersen».Nettsideansvar:  Reidar Schlytter