BPublisert:  21.10.20  

Rei­dar Schlyt­ter: – Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren fore­slår å leg­ge ned i Beg­na­da­len og He­da­len gjen­nom hem­me­lig bud­sjett­forslag


Blått lys: Det brenner nok en gang et blått lys for Begnadalen skole. Blir også barnehagen og ungdomstrinnet i Hedalen foreslått nedlagt. Foto: Bjørn Karsrud

 Av Bjørn Karsrud Publisert:21. oktober 2020, kl. 14:21

Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Sør-Aurdal fore­slår å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le, Beg­na­da­len bar­ne­ha­ge og ung­doms­trin­net i He­da­len gjen­nom sitt for­slag til kom­mu­ne­bud­sjett for 2021.

Sør-Aurdal: Det hev­der Rei­dar Schlyt­ter, le­der i Sør-Aurdal Arbeiderparti og tid­li­ge­re le­der for kon­troll­ut­val­get i kom­mu­nen.

Schlyt­ter vi­ser til in­for­ma­sjon fra po­li­tisk hold.

– Kan ikke hem­me­lig­hol­de

– Pro­ble­met er at vi ikke får til­gang til do­ku­men­te­ne. De må jo være of­fent­li­ge. De kan ikke hem­me­lig­hol­de opp­starts­do­ku­men­te­ne til et bud­sjett, slik at vi ikke får noen mu­lig­het til å få inn­syn. Nå er det bare for­mann­ska­pet som har fått til­gang til do­ku­men­te­ne. Det er jo helt håp­løst. Det er vik­tig at po­li­ti­ker­ne får til­gang til slike vik­ti­ge ele­ment i bud­sjet­tet, sier Schlyt­ter.

– Vi i op­po­si­sjo­nen ville gå i gang med et al­ter­na­tivt bud­sjett. Når for­slaget ikke fore­lig­ger, blir det­te helt håp­løst, sier Schlyt­ter.

-Men bør man ikke nå kun­ne gjø­re et ved­tak, et­ter­som Beg­na­da­len sko­le al­le­re­de har vært igjen­nom gan­ske man­ge be­hand­lin­ger?

– Fler­tal­let i kom­mu­ne­sty­ret i fjor, be­stå­en­de av Sen­ter­par­ti­et og Høg­re, fore­slo å set­te i gang en pro­sess med tan­ke på ned­leg­ging. Den­ne pro­ses­sen er det ikke gjort noe med. Ad­mi­nist­ra­sjo­nen skyl­der på ko­ro­na­kri­sa, sei­er Schlyt­ter, som sy­nes at det­te er en uhold­bar unn­skyld­ning.

Han pe­ker på at fler­tal­let i kom­mu­ne­sty­ret stem­te for å opp­rett­hol­de det tid­li­ge­re ved­ta­ket om at man skal leg­ge elev­talls­ut­vik­lin­ga over en tre­års­pe­ri­ode til grunn og der­med ten­ke lang­sik­tig.

Ny be­drift – og ned­leg­ging

Han sy­nes det er helt feil­ak­tig å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le nå med tan­ke på den po­si­ti­ve næ­rings­ut­vik­lin­ga i sønd­re del av kom­mu­nen.

– Jeg re­gist­re­rer at det nå skjer po­si­ti­ve ting på Beg­na in­du­stri­om­rå­de, med opp­ret­ting av ny be­drift med til sam­men 15 ar­beids­plas­ser. Da vil det også bli be­folk­nings­mes­sig til­vekst i om­rå­det, sei­er Schlyt­ter, som sy­nes kom­mu­nal­di­rek­tø­ren haus­ser opp til ne­ga­ti­vi­tet i den­ne de­len av kom­mu­nen.

Rei­dar Schlytter ar­gu­men­te­rer for sitt syn i et leng­re le­ser­inn­legg i da­gens avis.

Nei til inn­syn i Fram­sikt

Avisa Vald­res bad kom­mu­ne­di­rek­tør Haakon Boie Lud­vig­sen om en kom­men­tar til om det ligg inne forslag til nedlegging, via te­le­fon, sms og e-post, men fikk ikke noe svar før pa­pir­avi­sa gikk i tryk­ken onsdag.

Etter at avisa valdres gikk i trykken onsdag ettermiddag, kom kommunedirektøren med følgende svar:

«Administrasjonen arbeider med en rekke forskjellige tiltaksmuligheter for å redusere driftsutgiftene til kommunen. Pr. nå er budsjettet et arbeidsdokument hvor blant annet Begnadalen skole ligger inne som et tiltaksforslag som vi ser på jf. kommunestyrets vedtak fra desember 2019».

Iføl­ge Hedalen.no skal in­for­ma­sjo­nen om ned­leg­ging lig­ge inne i kom­mu­nens da­ta­verk­tøy, «Framsikt». Hedalen.no har bedt om inn­sikt i Framsikt i forkant av kommunestyremøtet, men det har kom­mu­ne­di­rek­tø­ren sagt nei til.

Ned­leg­ging i Beg­na­da­len og He­da­len er ikke ført opp som sak til kom­mu­ne­sty­re­mø­tet i Sør-Aurdal, men i pro­gram­met for mø­tet er det opp­lyst at kom­mu­ne­di­rek­tø­ren vil bru­ke 45 mi­nut­ter på å pre­sen­te­re bud­sjett­utkastet, før det blir en times grup­pe­mø­te – for po­li­ti­ker­ne.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter