BPublisert:  05.04.19  

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal avviste råd­man­nens for­slag om skolenedleggelse i kommunen.

Reidar Schlytter

Et­ter lang de­batt og grup­pe­mø­te slutta kom­mu­ne­sty­ret seg til følgende for­slag,  mot en stemme på kommunestyremøte den
04. april 2019:

Vedtak:

1. Kommunestyret fastholder enstemmig vedtak i skolesaken i 2015 (sak 6/15 punkt 2). Utgangspunktet for dette vedtaket var at det skulle legges opp til en langsiktig løsning for skolene i Sør-Aurdal, der man har som mål å tenke på kvalitet like mye som økonomi, og hvor det må finnes en løsning som er forsvarlig og forutsigbar.

Dette betyr at:
«Avvikling av skoler skal skje etter en minimumsbetraktning med hensyn til elevtall, som settes til 35 elever over en treårsperiode for grunnskolen på 1-7 trinn. For ungdomsskolen settes en grense på 15 elever over en treårsperiode. Er elevtallet under disse tall skal skolekretsen endres. SFO skal fortsatt ligge i nærområdet og skal kobles opp mot barnehage eller skole.»

Kommunestyret vil videre presisere at en eventuell avvikling av skoler skal baseres på historiske elevtall og ikke på prognoser, og etter dialog mellom foreldre og administrasjonen.

2. Kommunestyret registrerer at historisk elevtallsutvikling og prognoser for fremtiden tilsier at kommunens skolekretsgrenser trolig må tas opp til ny vurdering innen kort tid, i samsvar med sak 006/15 punkt 2.

Når prognosene tilsier elevtallsutvikling under fastsatt grense ved en skole i samsvar med vedtak fra 2015, er det behov for å høre hvor foreldre og de involverte organer ønsker at elevene skal gå.

Høringen må også avklare om det ønskes en raskere avvikling enn det vedtak i sak 006/15 tilsier.

Høringsnotatet skal sendes ut til følgende instanser:
Barnehagen- og skolens samarbeidsutvalg
Foreldrenes samarbeidsutvalg ved skolen
Skolens elevråd
Samtlige hovedtillitsvalgte med deres respektive arbeidstakerorganisasjoner
Det er også mulig for foreldre og ha egne innspill til høringen.

Vi ønsker med dette en prosess i forkant for å avklare hvordan vi best mulig skal møte eventuelle endringer i skolestruktur, og samtidig hensynta tidligere vedtak som ligger til grunn.

Forslag til høringsnotat med spørsmål godkjennes av formannskapet før utsending.


Representanter fra de politiske partier som kom fram til et omforent forslag i skolesaka: Fra venstre Elling Fekjær TPK, Arne Leite SP, Harald Liodden KrF, Reidar Schlytter AP og Olav Kristian Huseby HNettsideansvar:  Reidar Schlytter