B

Leserinnlegg


Publisert:  28.11.19  

Kom­mu­ne­sty­re­re­pre­sen­tant Finn Olav Tes­lo: Vi må stå opp mot be­folk­nings­ned­gan­gen – og det blir feil å leg­ge ned sko­ler

 

Vil møte befolkningsnedgang med ny næringsplan: Hele befolkningen må del­ta i utforminga av nød­ven­di­ge til­tak og være del­ei­e­re av næringspla­nen, mener Finn Olav Teslo. Foto: Bjørn Karsrud

Av Nettredaksjonen avisa Valdres

Publisert: 28. november 2019, kl. 19:10

Det må la­ges en næ­rings­plan for Sør-Aurdal, og det blir feil å leg­ge ned sko­ler, skri­ver Finn Olav Tes­lo (Ap) i et le­ser­inn­legg

 Sør-Aurdal: Fol­ke­tal­let i kom­mu­nen har vært jamt syn­ken­de over man­ge år. I lø­pet av den siste fi­re­års pe­ri­oden har tal­let sun­ket med 116. Der­som den­ne utviklinga får fort­set­te, vil kom­mu­nen ikke ha noe hand­lings­rom for pri­ori­te­rin­ger len­ger.

På tross av den­ne uhel­di­ge utviklinga, har ikke kom­mu­nen ut­ar­bei­det en for­plik­ten­de hand­lings­plan for å stoppe den­ne utviklinga, les næ­rings­plan. Bud­sjet­tet for 2020 og for den kom­men­de fi­re­års­pe­ri­oden må ikke bare ba­se­re seg på at befolkningen fort­set­ter å syn­ke. Den spå­dom­men er for dys­ter, og den kan ikke ak­sep­te­res.

Vi må alle er­kjen­ne at in­gen har gjort nok for å stoppe den ne­ga­ti­ve befolkningsutviklinga, og det må alle er­kjen­ne; po­li­ti­ke­re, ad­mi­nist­ra­sjon og kom­mu­nens inn­byg­ge­re for øv­rig.

Å spå om fram­ti­da er van­ske­lig

Vi må alle stå opp mot be­folk­nings­ned­gan­gen og ar­bei­de sy­ste­ma­tisk for å få folk til å bli væ­ren­de i kom­mu­nen og få folk til å flyt­te hit. Ad­mi­nist­ra­sjo­nen ved råd­man­nen må ut­ar­bei­de en næ­rings­plan med en del vik­ti­ge ele­men­ter. Så må pla­nen ved­tas i kom­mu­ne­sty­ret vå­ren 2020.

Hva er hen­sik­ten med en slik plan? For det før­s­te må vi alle er­kjen­ne at det er tvin­gen­de nød­ven­dig. El­lers bør hele befolkningen del­ta i utforminga av nød­ven­di­ge til­tak og være del­ei­e­re av pla­nen. Vi må er­kjen­ne at en slik plan vil nyt­te, og at den vil be­stå av man­ge uli­ke til­tak som det må ar­bei­des sy­ste­ma­tisk og ak­tivt med. Den­ne pla­nen må gi re­sul­ta­ter, og vi må være op­ti­mis­tis­ke og fram­over­len­te i troen på det.

Vi må set­te opp en pro­gno­se på hva det­te ar­bei­det kan føre til av økt be­folk­ning i uli­ke gren­der i kom­mu­nen og der­med økt elev­tall og økt skat­te­inn­gang. Over­fø­rin­ge­ne fra sta­ten øker også med økt be­folk­ning. I pro­ses­sen kom­mer også Bo­lyst-pro­sjek­tet med sine kon­klu­sjo­ner om til­tak.

Jeg er sik­ker på at vi med det­te får en mer of­fen­siv og po­si­tiv hold­ning til fram­ti­da i kom­mu­nen på kort og lang sikt, og pro­gno­se­ne må bli en del av bud­sjet­tet. Vi øns­ker at det leg­ges til ret­te for etab­le­rin­ger i alle de­ler av kom­mu­nen, og da må det være nær­het til tje­nes­te­ne.

Feil å leg­ge ned sko­ler

Da blir det helt feil å leg­ge ned sko­ler og sat­se på ut­vik­ling i om­rå­det et­ter­på. Men­nes­ker som øns­ker å bo­set­te seg på et om­rå­de i byg­da, vur­de­rer hvil­ke tje­nes­ter og fa­si­li­te­ter som fin­nes i om­rå­det.

Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne byg­ger fak­tisk helt ny sko­le på Nes med nett­opp det­te i tan­ke­ne. I valg­kam­pen lov­te vi i Ap at vi gikk inn for sko­le i byg­de­ne, og at vi står på ved­ta­ket om sko­le­struk­tur fra 2015. Det­te var ikke valg­flesk!

Finn Olav Tes­lo
kom­mu­ne­sty­re re­pre­sen­tant for ApNettsideansvar:  Reidar Schlytter