BPublisert:  10.12.19  

Innspill til budsjettbehandling i Sør-Aurdal kommune - omprioritering av ressurser fra kor og korps

Publisert: 10. desember 2019, kl. 07:36 avisa Valdres.
Av Kjell Ivar Vestrom, Hovedtillitsvalgt i Creo Sør-Aurdal, Creo – forbundet for kunst og kulturKjell Ivar Vestrom, Hovedtillitsvalgt i Creo Sør-Aurdal, Creo – forbundet for kunst og kultur Foto: Privat

Etter finlesing av Rådmannens budsjettforslag for 2020-2023, ble det klart at 3 av våre medlemmer (Bjørnar Andre' Bjørnstad, Ole Kristian Nyhagen og Kjell Ivar Vestrom) er foreslått oppsagt høsten 2020 i sine respektive stillinger som dirigenter.

MENINGER: dette uten at hverken rektor i Kulturskolen eller undertegnede (hovedtillitsvalgt) er orientert! Dirigenten for Sør-Aurdalkoret, Jan Henrik Bakke får overført sin 11,5% dirigentstilling i Kulturskolen som tillegg til sin nåværende rektorstilling (88,5%) på SAUS!

Dette får store konsekvenser for kulturlivet i Sør-Aurdal kommune!
Her ser vi at korps og kor blir avviklet veldig raskt. Fjorårets økning på 35% av egenandel som kor/korps betaler til kommunen gjorde at smertegrensen for å overleve i utgangspunktet var nådd. Ønsker kommunens befolkning korps i 17. mai eller 1. mai toget? Ønsker vi julekonserter i bygdene, allsangkvelder og andre konserter m.m.?Korps og kor er KULTURPRODUSENTER for alle i kommunen!

Økonomien i dette:
Rådmannens forslag er en besparelse på : 365.000,-
Egenbetaling fra kor og korps: - 180.000,-
Reell besparelse = 185.000;-
Er virkelig 185.000,- en verdi for avvikling av store deler av kulturlivet i kommunen?
Hva har kommunen lovet ?
I Rammeplanen for Sør-Aurdal kommune (som er godkjent at kommunestyret i 2016):

«Kulturplan for Sør-Aurdal kommune har bl.a. følgende mål og tiltak for kulturskolen:

Mål: Sør-Aurdal skal ha ein kulturskule med gode og varierte tilbod til barn, unge og vaksne.
Tiltak som gjeld innføring av rammeplan for kulturskolen
Forankring av kulturskolen i kommunens planverk
Kulturskolen i Sør-Aurdal er forankret i kommunens planverk gjennom Kommuneplanens samfunnsdel, og i Kulturplan for Sør-Aurdal kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2008-2018, egengodkjent av kommunestyret 19. juni 2008, sier følgende om kulturskolen:

•    Kommunen skal ha et rikt og allsidig kulturliv, blant annet gjennom kulturskolen, samt bruke kulturlivet som virkemiddel for å fremme bosetting.«

Fra Kulturplanen:
«7. Song og musikk
Song- og musikklivet i Sør-Aurdal har lange og rike tradisjonar, med kor, korps og andre musikkorganisasjonar som det naturlege fundament.

Sør-Aurdal musikkråd er kommunen sitt samarbeidsorgan overfor song- og musikkorganisasjonane.
Mål: Oppretthalde eit rikt og variert song- og musikkliv i kommunen.

Tiltak:
•    Kor, korps og andre musikkorganisasjonar skal sikrast gode rammevilkår slik at aktiviteten kan haldast oppe og utviklast vidare.
•    Gradvis auke i kulturmidlane til song- og musikkorganisasjonane frå nivået i 2015.
•    Vidareutvikle det gode samarbeidet mellom kommunen, musikkrådet og frivillige lag innan song og musikk.
•    Kommunen (kultur) tek initiativ til eit årleg møte med musikkrådet og lag og foreininga innan song og musikk.
•    Sette opp felles mål og tiltak for vidareutvikling av samarbeidet og tilrettelegging for eit rikt og variert song- og musikkliv i kommunen.
•    Samarbeid med kulturskolen om dirigent og arrangement.
•    Samarbeid mellom musikkorpsa og kulturskulen om rekruttering og aspirantar.»
13.1 Lag og foreiningar

Mål: Legge forholda godt til rette for den frivillige innsatsen lag og foreiningar gjer innan kulturlivet i kommunen.
Tiltak:
Første punkt: Lag og foreiningar skal sikrast gode rammevilkår slik at aktiviteten kan bli halde oppe og vidareutvikla»
Norsk Kulturskoleråd :

I tillegg må det nevnes at Sør-Aurdal Kulurskole fra 2018 ble valgt ut i veiledningsordningen med Norsk Kulturskoleråd. Der ligger lista høyt for å kunne delta. Kommunegruppa her består av Olav Kristian Huseby (politiker), Gunvor Elene Thorsrud (eier), Ole Kristian Nyhagen (rektor) og Kjell Ivar Vestrom (lærer). Vi avslutter denne ordningen i mai 2020 etter totalt 9 samlinger både lokalt og sammen med flere kulturskoler i Norge.

Kjell Ivar Vestrom
Hovedtillitsvalgt i Creo Sør-Aurdal
Creo – forbundet for kunst og kulturNettsideansvar:  Reidar Schlytter