B


Publisert:  18.12.19  

Ster­ke fø­lel­ser i Sør-Aurdal kom­mu­ne­sty­re: Prosess med sikte på nedlegging av Beg­na­da­len sko­le fra høs­ten 2021

Av Bjørn Karsrud avisa Valdres, publisert 17. desember 2019


Sterke følelser: Trine Adde Hansebakken klarte sjøl ikke å holde tårene tilbake da hunfra kommunestyrets talestol fortalte om skoleelever som kom gråtende heim fra skolen. De hadde lest i avisa at skollen deres i Begnadalen skulle legges ned. Foto: Bjørn Karsrud

Tri­ne Adde Han­se­bak­ken klar­te sjøl ikke å hol­de tå­re­ne til­ba­ke da hun fra kom­mu­ne­sty­rets talerstol for­tal­te om sko­le­ele­ver som kom grå­ten­de heim fra sko­len. De had­de et­ter for­mann­skaps­mø­tet tidligere i høst lest i avi­sa at sko­len de­res i Beg­na­da­len skul­le leg­ges ned.

        

Sør-Aurdal: På veg­ne av op­po­si­sjo­nen – Ar­bei­der­par­ti­et, Tverr­po­li­tisk kom­mu­ne­lis­te og Frem­skritts­par­ti­et – la hun fram et for­slag om at Beg­na­da­len sko­le skal be­stå.

Må få ro

– Læ­rer­ne må nå få ro, og ele­ve­ne må få en for­ut­sig­bar sko­le­hver­dag, sa Han­se­bak­ken. Hun opp­rett­holdt op­po­si­sjo­nens for­slag fra for­mann­ska­pet om at det må set­tes i gang en brei pro­sess rundt Beg­na­da­len sko­le. Fle­re re­pre­sen­tan­ter fra op­po­si­sjo­nen men­te det var galt å leg­ge ned en sko­le gjen­nom et bud­sjett­ved­tak.


Flertall: Høgre og Senterpartiet sikret flertall for at det skal settes i verk en prosess med sikte på nedlegging av Begnadalen skole fra høsten 2021. Bare Anne Mathea Digene brøte ut av Senterpartiet og stemte mot nedlegging. *** Local Caption *** . Foto: Bjørn Karsrud

Kom­mu­ne­sty­rets fler­tall, bestående av Sen­ter­par­ti­et og Høg­re, ved­tok at det skal settes i verk en prosess med sikte på nedlegging av Beg­na­da­len sko­le fra høs­ten 2021. Men det ble vedtatt et tilleggspunkt om at saken skal behandles i kommunestyret for endelig behandling.

Det­te be­tyr ett års utsettelse i for­hold til råd­man­nens for­slag, noe som be­tyr at for­eld­re og ele­ver får et år til å områ seg før sko­len leg­ges ned.

Hedalen skal bestå

Det var Svein Wold som la fram forslaget fra Senterpartiet og Høgre


La fram forslaget: Svein Erik Wold la fram forslaget som innebærer nedlegging av Begnadalen skole fra høsten 2021. *** Local Caption *** . Foto: Bjørn Karsrud

– Ung­doms­trin­net i He­da­len må få fort­set­te et­ter­som he­dø­le­ne har klart å hind­re ned­gang i elev­tal­let, sa Wold. Han kon­sta­ter­te at det sam­me ikke var til­fel­le for Beg­na­da­len.

– Vi øns­ker å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le fra høs­ten 2021, sa Svein Erik Wold, som men­te det var feil å leg­ge skyl­da på Sør-Aurdalshallen for at kom­mu­nen har dår­lig øko­no­mi.

– Det er feil å si at hal­len koster oss 140–150 mil­li­o­ner kro­ner. Kom­mu­nens ut­gif­ter er 95 mil­li­o­ner kro­ner et­ter at til­skudd og til­ba­ke­ført moms er truk­ket fra, sa Wold, som også vis­te til at de fles­te til­bu­de­ne i hal­len er lov­på­lag­te tje­nes­ter.

Ved­ta­ket tirs­dag ble gjort et­ter grup­pe­mø­ter og et­ter at en rek­ke representanter had­de vært på ta­ler­sto­len.

Endringer

Flertallsvedtaket rundt Begnadalen skole ble gjort med følgende tilleggspunkt:

·  Det fremlegges detaljerte planer for overflytting av elever. Det skal være en tett dialog med foreldre og ansatte, og det arrangeres tiltak som gjør at de berørte blir involverte i arbeidet.

·  Det skal være tilbud om SFO i Begnadalen.

·  Samfunnssalen skal være en del av kommunens satsning i Begnadalen som et møtepunkt for befolkningen og til bruk for barnehage, SFO og andre.

·  Vi må arbeide for en best mulig reiseopplevelse med kortest mulig tid, og satsing på materiell, veger og om nødvendig voksenkontakt under reisen.

·  For 2020 brukes driftsresultatet for inndekning. For de neste årene i økonomiplanen henvises til nytt punkt 9..

·  For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser.

·  Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak.

·  Denne legges fram for kommunestyret i mai.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter