B


Publisert:  27.07.19  

Begna Bruk nærmer seg en kvart milliard


Godt år: Trond Mæhlum og Begna Bruk har et svært godt år bak seg. Foto: Bjørn Karsrud


Av Bjørn Karsrud
Publisert: 25. juli 2019, kl. 11:14


Begna Bruk AS omsatte for 226 millioner kroner i 2018 og nærmer seg dermed en kvart milliard i årsomsetning.

Beg­na: Den stør­ste produksjonsbedrifta i Vald­res, Beg­na Bruk AS, had­de i året som gikk samla drifts­inn­tek­ter på 226,2 mil­li­o­ner kro­ner og fi­nans­inn­tek­ter på vel 1,2 mil­li­o­ner. Drifts­inn­tek­te­ne for 2017 var 207,8 mil­li­o­ner. Det gir en øk­ning på 18,4 mil­li­o­ner, som til­sva­rer 8,9 pro­sent. Sel­ska­pet opp­nåd­de et re­sul­tat før skatt på nær 9,9 mil­li­o­ner kro­ner.

– Det­te er et godt re­sul­tat, men det er en lønn­som­het som vi er nødt til å ha der­som vi skal ha ei le­ve­dyk­tig be­drift, sier dag­lig le­der, Trond Mæhl­um.

In­ves­ter­te 35 mil­li­o­ner

Beg­na Bruk in­ves­ter­te i 2017 i alt 35 mil­li­o­ner kro­ner i nytt høv­le­ri. I til­legg ble det også gjort and­re mind­re in­ves­te­rin­ger. Det­te re­sul­ter­te i et un­der­skudd i 2017, men i 2018 ble mi­nus snudd til pluss.

– Det nye høvleriet ga oss noe ef­fekt i 2017, men mest i 2018. Dess­uten ble markedet bedre i 2018. Det er bra ak­ti­vi­tet i


Stor omsetning: Det har vært god etterspørsel etter alle sortiment trevarer Foto: Bjørn Karsrud

alle seg­men­te­ne vi le­ve­rer, både in­nen­lands og uten­lands, si­er Trond Mæhl­um, som for­kla­ring på det gode re­sul­ta­tet i 2018.

– I til­legg har de an­sat­te gjort en god inn­sats for å løf­te pro­duk­sjo­nen opp på et høge­re nivå, sam­ti­dig som vi har hatt god kost­nads­kon­troll, sier Mæhl­um. Nytt ma­ski­nelt ut­styr har gjort det mu­lig å øke pro­duk­sjo­nen uten å øke bemanninga.

Iføl­ge Mæhl­um fun­ge­rer det nye ut­sty­ret bra, men det gjen­står fort­satt noe trim­ming av det nye høv­le­ri­et.

– Vi gjør for­bed­rin­ger hele tida, sier Mæhl­um.

Pri­se­ne på tre­last har gått opp, og Beg­na Bruk ny­ter godt av det­te. Men sam­ti­dig har også kost­na­de­ne økt. Det sam­me gjel­der tøm­mer­pri­se­ne.

Tøm­me­pri­se­ne på veg ned

– Hvor­dan ser 2019 ut så langt?

– Det ser bra ut, men jeg tror vi får en spen­nen­de høst i bran­sjen. Nå er det ful­le la­ger og tøm­mer­pri­se­ne er på


Spennende høst: Trond Mæhlum sier at trelastbransjen går en spennende høst i møte. Foto: Bjørn Karsrud

veg ned. Vi er av­hen­gig av å få et jamt på­fyll med tøm­mer for å få god flyt i pro­duk­sjo­nen, sier Trond Mæhl­um.

Ak­ku­rat nå er det som­mer­fe­rie på Beg­na Bruk, men et eget team ar­bei­der med ved­li­ke­hold.

– Vi drar i gang att pro­duk­sjo­nen for fullt fra 5. au­gust, av­slut­ter Trond Mæhl­um.

De stør­ste ei­er­ne i Beg­na Bruk AS er Viken Skog med 53,2 pro­sent, Vest-Finans AS med 12,6 pro­sent og Sør-Aurdal kom­mu­ne med 7,7 pro­sent.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter