BPublisert:  07.06.17  

Informasjonsmøte vedr Kommuneplanens samfunnsdel
Reidar Schlytter


Kommunen hadde invitert til informasjons- og medvirkningsmøter for innspill til kommuneplanens samfunsdel på Begnadalen skole, Peisestua tirsdag 06.juni 2017

Det var 12 frammøte som ga bra innspill til kommunen i forbindelse med revidering av kommunedelplanen.Fra kommunen stilte ordfører Kåre Helland, plansjef Svein Granli og plan- og miljøkonsulent Aud Berit Anmarkrud. Det var sistnevnte som innledet med å gi en orientering om hvilke tema kommuneplanens samfunnsdel tar for seg.
 
Innspill fra de frammøtte:
Mange tema ble berørt i innspillsrunden bl. annet gang og sykkelvei fra Veimodet til Tollefsrud. Oppstart med dette prosjektet er etter pinse.

Her ble det bemerket at Veivesnet hadde redusert lengden på gang og sykkelveien uten at noen av partene hadde blitt informert. Dette følges opp av plansjefen.  Opprinnelig skulle gang og sykkeveien ferdigstilles fram til Flatbråtesvingen. Det ble ellers å bemerke at kommunen må stå på for å forlenge gang og sykkelveien fram til Hougsrud bru for sammenheng med boligområdet på Begna og skolen.

Gangveien fra krysset E16 til Begna bruk er under planlegging og anbudsinnbydelsen vil bli lagt ut i høst.

Ellers kom det mange andre innspill til plan bl. annet:

- de eldre som stor målgruppe
- skolene
- trafikkfarlig E 16, mangler gang og sykkelvei.
- markedsføring av industriområdet Begna
- arbeidsplasser generelt
- flere fastboende
- få tilbake ungdom med utdannelse
- hyttebygging, flytte markagrensa til over 1000 m.
- bredbånd-fiberutbygging
- oppdaterte reguleringsplanerFoto: Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter