B


Publisert:  14.06.13    
Dialogkonferansen 2013


Reidar Schlytter

Årets dialogkonferanse ble avviklet på Solhaug på Bagn, torsdag 13.06.13. Deltakere på konferansen var rådmann med tjenestleder (lederforum), ordfører med kommunepolitikere, tillitsvalgte, kontrollutvalg, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonevne.

Ordfører Kåre Helland åpnet konferansen og gikk igjennom dagens program og målet med konferansen. Rådmann Erland Odden ledet oss trygt igjennom dagen med mange interessante temaer og gruppeoppgaver.

Av dagens program vil vi nevne:

- Kommuneproposisjonen, neste års ramme
- Gjennomgang av KOSTRA tall
- Næringsutvikling, lokalsamfunnsutvikling, bosetting og
  folketallsutvikling
- Arbeidsgiverstrategi
- HMS
- Strategisk kompetanseplan
- Medarbeiderundrsøkelser
- Arbeidsgiverstrategi
- Gruppearbeid

Rundt temaene ble det meningsutveksling og god dialog mellom administrasjon og politikerne som var svært nyttig for alle parter.

Det var også lagt opp til gruppearbeid med spørsmål knyttet direkte til kommunal planstrategi og behov for kommunale tjenester, kvalitet og omfang, samt spørsmål om kompetent arbeidskraft.

Gry Aarnes fra KS var til stede og gikk igjennom et prosjekt som kalles "Etisk refleksjon" og som Sør-Aurdal kommune har vært delaktig i.

Under middagen på slutten av dagen ble Positivprisen for 2012 utdelt til Heidi Moen. I den forbindelse viser vi til egen reportasje om denne utdelingen.

Kort oppsummert, en god og nyttig konferanse både for admninstrasjon, politikerne og andre som deltok denne dagen.


Rådmann Erland Odden orienterer om Kommuneproposisjon


Deltakerne samlett


Fagleder for Økonomi Elling Weimodet orienterer om KOSTRA tall.


Tjenesteleder for Helse og Familie Berit D. Navrud orienterer


Tjenesteleder ved Sør-Aurdalsheimen May Brekke orienterer


Fagleder for personal Bjørg Dokken orienterer


Tjensteleder for Miljøarbeidertjenesten Marit Hovelsrud orienterer


Det ble også tid til et skuespill, godt utført av Lene Grimsrud og Elling Weimodet. (en oppå kummen og en nedi kummen)


Gruppe 4.


Gruppe 5.


Gruppe 1.


FOTO:  Reidar SchlytterNettsideansvar:  Reidar Schlytter