Publisert:  10.03.13  
Bekymring for norsk treforedlings- industri

Reidar Schlytter

I helgen har Oppland Arbeiderparti gjennomført sitt årsmøte på Gjøvik.  Fra  Sør-Aurdal Arbeiderpati deltok Magne Damslora, Emmy Bakkom og Reidar Schlytter.

Årsmøtet behandlet flere store viktige saker som vil få betydning for vår region,  hvis de blir vedtatt og videreført  på Landsmøte til Arbeiderpartiet. 

På årsmøtet deltok også bl. andre statsråd Rigmor Aaserud, stortingsrepresentantene Tore Hagebakken, Stine Renate Håheim, Torstein Rudihagen og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Fra Oppland fylke deltok fylkesordfører Gro Lundby.

Det ble i alt behandlet 55 forslag på årsmøtet . Følgende hovedområder som ble behandlet :

- Ny vekst og utvikling for Oppland
- Samferdsel (herunder Nasjonal transportplan)   
  (Sør-Aurdal Arbeiderparti hadde fremmet forslag vedr E16 til
  behandling under dette punktet)
- Fylkesveiprogrammet
- Energi og miljø
- Arbeidsliv
- Utdanning og skole
- Velferd, helse og omsorg

Under behandling av temaet Ny vekst og utvikling for Oppland var det flere som ga utrykk for stor bekymring for det som skjer med norsk treforedlingsindustri, nå aktualisert med Sødra sine planer om salg av Sødra Cell Tofte AS, og en mulig nedleggelse dersom ikke dette fører fram. Fylkesordfører Gro Lundby som er fylkesordfører for landets største skogfylke ga innspill om at hun vil oppfordre regjeringen til å sette inn tiltak for å sikre og videreutvikle norsk skog- og treindustri.Både Tore Hagebakken og Helga Pedersen tok opp samme tema i sine innlegg.

Lokalpolitiker fra Sør-Aurdal Magne Damslora støttet opp om saken og deltok i debatten med de sentrale politikerne for å påvirke mest mulig og han pekte på at dersom Tofte blir borte som avtager av massevirke, vil situasjonen for skogbruket i Øst-Norge blir svært vanskelig.

Man anslår at en nedleggelse av Tofte vil kunne true opp til 6 000 arbeidsplasser i Sør-Norge. Dette er alvorlige tall med tanke på verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

For å få best mulig innsikt i saken vil stortingsrepresentant Tore Hagebakken sammen med fylkespolitiker Kjetil Lundemoen og fylkesordfører Gro Lundby besøke Begna Bruk AS på fredag 15.03.13 for å bli oppdatert fra Begna Bruk om situasjonen.

Vi håper at engasjementet fra de lokale politikerne på årsmøte i Oppland Arbeiderparti vil være innspill som et godt bidrag, for at  sentrale myndigheter kan sette inn tiltak for å sikre og videreutvikle norsk skog- og treindustri.


Delegater fra Valdres på årsmøte i Oppland Arbeiderparti


Magne Damslora på talerstolen


 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter