Begnadalen Bygdeutvalg


Publisert:  16.09.09
Pressemelding:


Det etterlyses mer engasjement fra Begnadalen Bygdeutvalg ang.skolesaken.


 Formålet til Begnadalen Bygdeutvalg er:

 "Begnadalen Bygdeutvalg er et frittstående organ som skal     
arbeide til beste for bygda vår ved å:

Ta imot innspill fra andre sambygdinger og etter beste evne
fremme utviklingen av positive og trivselskapende tiltak.

Samarbeide med lag og foreninger, bedrifter, grunneiere,
vegvesenet og lokale politikere m.fl. etter GJENSIDIGE behov.

Være bindeleddet mellom bygdefolket og kommunale myndigheter."


Bygdeutvalget har holdt to folkemøter hvor skolesaken har vært diskutert. (nov08 og mai09). Oppfatningen vår er at bygdefolket først og fremst går inn for en sentralskole midt i kommunen (Garthus). Hvis ikke sentralskole lar seg gjøre, oppfatter vi at bygdefolket ønsker å beholde skolen som den er idag.  

Vi følger med i skolesaken, og oppfatter at det er mange forskjellige meninger i bygda når det gjelder hvilket alternativ Begnadalen skal gå inn for hvis vi må bidra til innsparing. Bygdeutvalget kan derfor ikke gå inn for én "samlet" mening ang. dette. Vi regner med at de ulike synspunktene blir ivaretatt gjennom politiske grupper, FAU, Foreldreutvalg i Barnehagen og andre organer.


Med vennlig hilsen


Begnadalen BygdeutvalgNettsideansvar:  Reidar Schlytter